All Posts By

Смешни Вицове

Северозапад

Възкреси Божинков беше млого хрисим и кротък човек

 

Възкреси Божинков беше млого хрисим и кротък човек, като таа заран сънуваше море от отелово вино и остров с накокръжени палми, къде по тех растат сушени свински бутове, наместо кокосови ореи. Он са беше разпищолил на песъко и са беше обградил с една тумба чърни амазонки, къде гребеа с дръвени канчета от морето и направо му наливаа у прълицата, като едновременно с тава му правеа масаж на краката и други предимни периферии. Тогива го среза простатата, он са надигна като гладен петел из пълнозърнесто брашно и си налундзи клефарете, па едвам-едвам пойде да оди по вънка. Погледна кротко невестицата си, Севестичка Божинкова спеше на миндеро до него, похръкваше и у моменто сънуваше, че а създала нов сорт гигантски пипер – СЕВЕСТ 45 и ги награждават с чифт нови галоше и джилезна значка с кирка и лопата. Възкреси я щипна коварно по дупето, а она моментално мушна ръка поди миндеро и извади една оперативна точилкя за месенье на обги (кори), па светкавично замана с неги къде нашио и бако са спаси за части от секундата. Превръте са като блъгарски политик у нова формацеа и напрай чупкя у раманьете, ма у стил Хари Худини, та точилкята удари у таблата и предизвика вибрации у телото на стрина Севестичка, щото и падна един нов мост от горната маала на устната кухина и тава а подпали допълнително (стана огин направо), тъй че баковица са пресегна, фана Възкреси за тънката гуша и му удари една класическа права песница, та бако позина като жъден магарок у празна цинкова кофа и са връна назаде у живота като японски индженер от блъгарски процесор, посленка изрева като гладен шипар от кипело олио и излете от къщето като селски футболист за сборянско дерби.Излена скорострелно на дворо и моментално забелеза с перифереата (периферното зрение) един пуст-пустиняк, позициониран от левата му страна. Он беше яко кръжов, рошав и брадясал, вероятно не беше дошъл на литературна беседа дома му, та Възкреси са фръли като гладно шиле на изкуствен терен и му заби мощна глава от типа „Таран“. Оня не помръдна, ма на бако му са отлепи кожяка от гръбината, зе да види у 3D измерение и да лъчка като бебе от пасирани картофе. След малко си сбра сензорете и огледа внимателно пустиняко, дека са беше намъкнал у тех, а оно стрина Севестичка беше украднала едно огледало от дръжавен рейс и го беше заковала със зъл пирон на диреко на сушината, за тава бако беше видел него си и организирал тава светкавично нападение. Он по принцип са не беше виждал скоро на живо, последно са огледа у един мръсен буркан с червено вино и много са ареса у тоа вид, та реши да поддръжа таа класическа визеа. Севестичка беше довлекла тава огледало, с цел он да са види и да са съссети като луд за дома си, па ега рече малко да окастри таа четиня, дека му са явяваше брада и да поизреже тия коси, къде беа станале като птиче гньездо и беа пълни със секви шумки, паяжини и други подобни мръсотии.Бако са скри зади къщи, па си извади отцеднико и зе да глеа панорамно, та не виде една гладна кокошкя (казваше са Петилетка), къде рипна и го фана с кювница за кожите, а Възкреси изрева като гладен човекоядец от пресен гъшяк. Тава а млого голем деликатес, къде представлява коприва, сол и смачкан леб, млого а диетично и прилича на акото на гъската, никак не е любимо на човекоядците, па и боде яко, та бако Възкреси така го заболе, че подрипна като младо яре от електрическа ограда и зачобръсти с глава покриво на сушинката, та му са суринаа и шест турски керемиди връз него – три го удариа у главата голема и празна, а три му са муана у врато и му са запреа у поясната част. Нашио замана с крак и зарита технично кокошкята, она полете като реч на партиен секратар нади текезесарско множество и са удари у стената на клозето, падна и зе да гледа като млада бизнес секретарка у тест за бременност. Тигива са появи на помощ петело Урожай, он са излете като руско колело с паднала верига и надена бако у слабата нога, преклендзи го с шиповете и Възкреси падна на коленца у тинята, ча рече „Укье Цветко – клепано манарче“, ма манарче наблизо немаше и он фана с десна ръка една мотика „петица”, Урожай полете на свински тръст да са скриа къде амбаро, ма и мотиката полете след него със зловещо съсканье у въздуа, петело беше прикован къде носещио дирек на постройкята и мотиката му отсече част от гребеня, малко преди да са муане между амбаро и кочинята, а прасето Цицерон въздъхна с облекчение. Петело Урожай и прасето Цицерон беа големи приятеле и млого са уважаваа, шипаро често му оставаше материал у лочнико, а петело мъкнеше от бунището разни деликатесе и връщаше ежедневно тиа мили жестове. Така и бако Възкреси уважаваше комшията си Стабилен Протасков, като ежденевно кръкаа вино и рикия заедно и жените нги беа дигнале ръце от тех. Жената на Стабилен са казваше Дешка и бешу млого добра невеста, един път мъжо и са беше напил и падна у гераня, она не каза на никой и не отиде да го вади. На третио ден из кладенецо са чу гробовен глас, та на баковица и падна от стресо забрадкята и кръвното:- Дешкеееее, пущи едно въже да ма вадиш, я тука работа свръши и нема кво да прайм повече!Стабилен Протасков беше намерил три шишета с рикия, навремето явно са а скинала неко торба с пукница, спущена да са лади, та нашио докъде ги не довръшил, а он и не поменал за излазанье из гераня. Още дедевете нги навремето биле приятеле, дедо Божинко и дедо Протаско биле фанале сифилис от една и съща невеста, та тава ги сближило издзвънредно млого и след години заедно умреле от пиенье. Разликата била три дена, пръво си отишел Протаско, а после го стигнал и Божинко, он умрел от самота и отчаяние – немало с кой да пиа на тоа свет и отишъл да дири аверо си на оня.Та те тоа ден Възкреси Божинков и Стабилен Протасков направиа синхронна закускя, пръво удариа по един буркан вино за отскок и после рипнаа у лайнените галоше, изкараа овците и ги поведоа у поье, като по едно време нги са изкючи и на двамата GPS-о и са наложи да надигнат по един път шишавата, та вестибуларните нги апарате бръже влезнаа у центровкя и они зеа да си подсвиркват като славейчета на пресна маточина. Двамцата са беа нагласиле да са напиат като млади поплета на пръва задушница и за тава крепко крачеа къде техното си место, а оно беше една местност, дека са наричаше „Попръделец“ и имаше сгодна сенкя и бистро кладенче за отрудени бабички и жъдни пияници, та тама си студеа рикията и крастовици и домате за мезе. Полегнаа кротко като мадански биволици у плитка вада, па си сипаа по една длъга рикия и зеа да беседват текущо и да редат мъдри мисли:- Възкреси, от тебе човек пръвой да са обеси, тизе би ли изпънал гребеня на Префка (Префирия) Тодорчова от горната маала? – запита опертивно Стаби Протасков.- Стаби, Стаби, да та загорела мечка заднешким награби, па бих ми, ти кво сакаш!? Преди време ги гледам ка разсажда домате и са беше натрътила у градината, а я са удари с колелото у един дуд (черница) и пострада млого тежко – три дена ми са пиаше само вода, ча после са поопрай кво си требва и жената ма зарани с винена попара! – отвърна замислено Въчо Божинков.- Добра а таа булка, ма си сака натеганье, тава два часа она нема да го признаа за наеманье, сака си тренировки и буанье!- Така а, ма мене баш ми не работи обтегачо, изпуща от некъде, млого странно а тава – дигнем го, топнем го у кофа с вода, цънки (балончета) нема, па спада, ква а таа шашова работа, не мом да знам и не знам да мом!- Ей, а наздраве, зе да ма пуща пиеньето и да ми са завръта главата…Стаби не можа да довръши, оти из един гръм (храсталак) са излете красива и фино гола девойкя, целата разчорлена, изпомазана и изпище на премъната юрдечка от автоматичен вратник. По нея са появи един преследвач, млого як и див, целио омазан с кръв и са фръли да ги гони. Възкреси прогетна един крак, дивако са съпна и загуби центровкя, ма Стаби леко го чукна надесно и оня са удари челно у един цер и загуби звук и картина, само зе да примръдва с крака като заклан петел. Тогива зади едно дръво са появи втори преследвач, он си подаде чутурата и огледа периметъро, не виде обаче главата на Въчо и он са излете и го юсна у слепоочието, а оня са спорина като съдена реформа – залете налево, там кривако на Стабилен го премъна през опорната нога и преследвачо изпадна у несъзнание. У тоа момент прерипнаа навам още двуйца, они беа нинджи (с чърни и прилепнале дрей) и нападнаа наще ора с по една чърна палка, па Възкреси и Стабилен заеа отбранителна позиция у стил „бивш партизанин на опашка у гастронома“. Пръвио замаана със се сила къде Възкреси, он парира с хоризонтална гега, а Стаби замаана у стил „отлепване на клефаре от земя“ и го надена у средата на чутурата, а нападатело мъцна като щръба магарица от бела алва и са отпущи като футболен национал у чалга заведение. Вторио нападател за миг загуби настръвението си и тоа миг беше достатъчен гьостерицата на Възкреси да го надене у областта на подмъдието, оно са чук „пук-пук“, а екстремисто извреще като кьорава бабичка, стъпила у тиган с напечена оливия, тигива Стаби прекрети таа агония като му приложи „клониране“, откръши и го надена с един биковит клон у главата, клоно са строши на две части и оня подбели очи.Наште ора огледаа експертно и забелезаа надписе на гръбо на нинджите, оно пишеше СЕКУРАТИ и они по тава заключиа, че тия сакат да праат изнасилство на девойчето (от КУРА ТИ), оно горкото беше седнало до един пън и гледаше като пресисало бебе у нощна ламба. Възкреси си свали ватенкята и кротко го загръна през раманьете, а оно въбще не можа да реагира. Тигива из храстите са появи един брадат чичка, на гръдите му пишеше ДИРЕКТОР и отвори голема уста да каже нещо, ма не можа и да продума даже. Двете геги го посрещнаа едновременно и он зе да гледа като пенсионер у демократичен процес и лъчна като козле пролетняче от сджвакан сезал.У тоа момент долете кмето Феврони Протитов и като виде таа сцена, а оно го среза сръце и падна на колена, после глътна стотачка рикия, та па влена у обхват и доби дар слово.- Възкреси, Стабилчо, кво напрайте виа? Тука дойдоа чужденци да снимат филм, тава щеше да бъде класика на класиките – „Атаката на веганье човекоядци“, а виа изтрепаате ората, лилииии, станааме за кашмер… – прирева тежко кмето.Наште моментално са зеа у ръце и с помощта на рикията съживиа сички пострадале у таа батална сцена, а овците гледаа безмълвно и преджвакваа на празни обороте. Тигива са появи една стринка преводач и отиде при чичката, дека пишеше ДИРЕКТОР на него (на дреата му), а он зе да и джамоли (говори) на инострански (чужд език), наште ора па приготвиа гегите за бой, а оня му затрепераа мартинките и му са подаде една стресова цифка из носо и зе да тепка като забрала касеткя у български кастофон „Монтана“.- Господа, мистър Робърт Кармайкъл иска да ви предложи почетни роли в този филм и главни роли в следващия си шедьовър „Хищни диваци атакуват Рим“…Кмето загуби ума и дума и зе да каканиже като млад пуяк на пресна метличина, а наште ора си сипаа по една рикия и са замислиа, у тоа момент овците зеа да блеат различно, они почувстваа, че са ги пасле бъдеще носителе на „Оскаре“.

Врачански

Местен прогресивен бизнесмен

 

Местен прогресивен бизнесмен (Киро Шопов) провежда интервю за работа, като целта а да наеме опитен арматурист. Влаза тъмен балкански субект – dark balkan subject.- Здравейте, вашето име? – юбезно са обръща работодатело.- Я съм Цоло Цопов! – юбезно са представя и гражданино.- Пиеш ли? – експертно го пита собственико.- Ми ти къ мислиш!? Сичко пиам! – гордо са отчита субекто.- Хоби? – с интерес продължава бизнесмено.- Пааа, като са напиам и са качим като мачка по дръвиа!- Лежал ли си? – задава последен въпрос Киро Шопов.- Три пъти за побой – два пъти дом и един път у болницата!

Иванчо

Час по физика

 
Час по физика:
– Иванчо, кой материал е по твърд – дървото или желязото?
– Дървото, госпожо. Никой не казва, пипни да видиш как съм го нажелязил